Eiza Gonzalez – Leaving the Ritz during Paris Fashion Week