Bambi Northwood-Blyth – Booty at Bondi Beach in Sydney